(1)
Bhajantri, A.; Patil, V. S. Genetic Diversity Analysis in Gladiolus Genotypes (Gladiolus Hybridus Hort). JANS 2016, 8, 1416-1420.