(1)
Balai, V. K.; Sharma, L. L.; Ujjania, N. C. Phytoplanktonic Diversity in Lake Jaisamand, Rajasthan (India). JANS 2015, 7, 592-597.